ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന സുതാര്യത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഇടപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കളവില്ലേ?

0
454

A complete answer from an ex- Muslim. Please share .