യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ വീടിനു മുകളില്‍ കാക്കയെ കണ്ടാല്‍

0
551

യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ വീടിനു മുകളില്‍ കാക്കയെ കണ്ടാല്‍