ആകാശത്തിൽ അപ്രക്ത്യക്ഷമായ വിമാനം 35 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയത് അസ്ഥികൂടങ്ങളുമായി

0
486

ആകാശത്തിൽ അപ്രക്ത്യക്ഷമായ വിമാനം 35 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയത് അസ്ഥികൂടങ്ങളുമായി