യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ വീടിനു മുകളില്‍ കാക്കയെ കണ്ടാല്‍

0
228

യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ വീടിനു മുകളില്‍ കാക്കയെ കണ്ടാല്‍